Молитва божией матери не имамы иныя помощи

Полное собрание и описание: молитва божией матери не имамы иныя помощи для духовной жизни верующего человека.

Молитва божией матери не имамы иныя помощи

Иконы Всех скорбящих Радость (тропари, кондак и молитвы)

К о исто́чнику приснотеку́щему милосе́рдия, Пречи́стей Де́ве Богоро́дице,/ притеце́м, лю́дие вси, свяще́нницы же и и́ноцы,/ му́жие, и же́ны, и ча́да, здра́вии и боля́щии,/ в покая́нии вопию́ще и уми́льно глаго́люще:/ Влады́чице, помози́ гре́шным рабо́м Твои́м,/ яви́ я́ко Блага́я сла́ву Твою́,/ при́сно потщи́ся умилосе́рдитися на ны,/ испроси́ти очище́ние душ и теле́с на́ших/ от Исто́чника жи́зни на́шея, Бо́га, // Его́же родила́ еси́, еди́на Благослове́нная.

Ин тропарь, глас 4:

Д несь пресве́тло красу́ется сла́внейший град Москва́,/ име́я чудотво́рную ико́ну Влады́чицы на́шея Богоро́дицы:/ та бо, ве́рным явля́ющи чудеса́,/ низпосыла́ет да́ры целе́бныя./ Сего́ ра́ди и мы с ве́рою припа́дающе мо́лимся,/ и на Тоя́ пречи́стый о́браз взира́юще,/ я́ко и́стинную Са́мую зрим Влады́чицу на́шу Присноде́ву Богоро́дицу,/ и уми́льно глаго́лем:/ воззри́, Ма́ти Бо́жия, о́ком ми́лости,/ простри́ к нам ру́це Твои́ пречи́стыя,/ я́коже на ико́не Твое́й сие́ зри́тся,/ и пода́ждь всем скорбя́щим ра́дость,/ больны́м от всех неду́гов исцеле́ние и от бед избавле́ние, // я́ко Ты еси́ ско́рая Предста́тельница о душа́х на́ших.

Ин тропарь, глас 4:

К Богоро́дице приле́жно ны́не притеце́м,/ гре́шнии и смире́ннии, и припаде́м,/ в покая́нии зову́ще из глубины́ души́:/ Влады́чице, помози́, на ны милосе́рдовавши,/ потщи́ся, погиба́ем от мно́жества прегреше́ний./ Не отврати́ Твоя́ рабы́ тщи, // Тя бо и еди́ну наде́жду и́мамы.

Ин тропарь, глас 4:

Н е умолчи́м никогда́, Богоро́дице,/ си́лы Твоя́ глаго́лати недосто́йнии:/ а́ще бо Ты не бы предстоя́ла моля́щи,/ кто бы нас изба́вил от толи́ких бед;/ кто же бы сохрани́л доны́не свобо́дны;/ не отсту́пим, Влады́чице, от Тебе́: // Твоя́ бо рабы́ спаса́еши при́сно от вся́ких лю́тых.

Стихира, поемая вместо тропаря, глас 2:

В сех скорбя́щих Ра́досте,/ и оби́димых Засту́пнице,/ и а́лчущих Пита́тельнице,/ стра́нных Утеше́ние,/ обурева́емых Приста́нище,/ больны́х посеще́ние,/ не́мощных покpо́в и засту́пнице,/ Же́зл ста́рости,/ Ма́ти Бо́га Вы́шняго Ты еси́, Пречи́стая: // потщи́ся, мо́лимся, спасти́ся рабо́м Твои́м.

Н е и́мамы ины́я по́мощи, / не и́мамы ины́я наде́жды, / ра́зве Тебе́, Влады́чице. / Ты нам помози́: / на Тебе́ наде́емся и Тобо́ю хва́лимся, / Твои́ бо есмы́ раби́, // да не постыди́мся.

О Пресвята́я и Преблагослове́нная Де́во, Влады́чице Богоро́дице! При́зри ми́лостивным Твои́м о́ком на нас, предстоя́щих пред свято́ю ико́ною Твое́ю и со умиле́нием моля́щихся Тебе́; воздви́гни нас из глубины́ грехо́вныя, просвети́ ум наш, омраче́нный страстьми́, и уврачу́й я́звы душ и теле́с на́ших. Не и́мамы ины́я по́мощи, не и́мамы ины́я наде́жды, ра́зве Тебе́, Влады́чице. Ты ве́си вся не́мощи и согреше́ния на́ша, к Тебе́ прибега́ем и вопие́м: не оста́ви нас Твое́ю Небе́сною по́мощию, но предста́ни нам при́сно и Твои́м неизрече́нным милосе́рдием и щедро́тами спаси́ и поми́луй нас, погиба́ющих. Да́руй нам исправле́ние грехо́вныя жи́зни на́шея и изба́ви нас от скорбе́й, бед и боле́зней, от внеза́пныя сме́рти, а́да и ве́чныя му́ки. Ты бо, Цари́це и Влады́чице, ско́рая Помо́щница и Засту́пница еси́ всем притека́ющим к Тебе́ и кре́пкое прибе́жище гре́шников ка́ющихся. Пода́ждь у́бо нам, Преблага́я и Всенепоро́чная Де́во, христиа́нский коне́ц жития́ на́шего ми́рен и непосты́ден и сподо́би нас Твои́м хода́тайством всели́тися в Оби́телях Небе́сных, иде́же непреста́нный глас пра́зднующих ра́достию сла́вит Пресвяту́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

З асту́пнице Усе́рдная, Благоутро́бная Го́спода Ма́ти, к Тебе́ прибега́ю аз, окая́нный и па́че всех челове́к грешне́йший; вонми́ гла́су моле́ния моего́, вопль мой и стена́ние услы́ши. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, и аз, я́коже кора́бль в пучи́не, погружа́юся в мо́ре грехо́в мои́х. Но Ты, Всеблага́я и Милосе́рдная Влады́чице, не пре́зри мене́, отча́яннаго и во гресе́х погиба́ющаго; поми́луй мя, ка́ющагося в злых де́лех мои́х, и обрати́ на путь пра́вый заблу́дшую окая́нную ду́шу мою́. На Тебе́, Влады́чице моя́, Богоро́дице, возлага́ю все упова́ние мое́. Ты, Ма́ти Бо́жия, сохрани́ и соблюди́ мя под кро́вом Твои́м, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О Пресвята́я Влады́чице и Богоро́дице, Вы́сшая Херуви́м и Честне́йшая Серафи́м, Богоизбра́нная Отрокови́це, поги́бших Взыска́ние и всех скорбя́щих Ра́досте! Пода́ждь утеше́ние и нам, в поги́бели и ско́рби су́щим; ра́зве бо Тебе́ ино́го прибе́жища и по́мощи не и́мамы. Ты еди́на еси́ ра́дости на́шея Хода́таица, и я́ко Ма́терь Бо́жия и Ма́ти милосе́рдия, предстоя́щи у Престо́ла Пресвяты́я Тро́ицы, мо́жеши нам помощи́, никто́же бо притека́яй к Тебе́ посра́млен отхо́дит. Услы́ши у́бо и нас ны́не в день поги́бели и печа́ли пред Твое́ю ико́ною припа́дающих и со слеза́ми Тебе́ моля́щихся: отжени́ от нас належ́ащия на нас ско́рби и бе́ды в сей вре́менней жи́зни, не лише́ны же сотвори́ Твои́м всеси́льным хода́тайством и ве́чныя несконча́емая ра́дости в Ца́рствии Сы́на и Бо́га на́шего. Ами́нь.

Ц ари́це моя́ преблага́я, Наде́ждо моя́, Богоро́дице, Прия́телище си́рым и стра́нным Предста́тельнице! Скорбя́щим Ра́досте, оби́димым Покрови́тельнице! Зри́ши мою́ беду́, зри́ши мою́ скорбь: помози́ ми я́ко не́мощну, окорми́ мя я́ко стра́нна. Оби́ду мою́ ве́си, разреши́ ту, я́ко во́лиши: я́ко не и́мам ины́я по́мощи ра́зве Тебе́, ни ины́я Предста́тельницы ни благи́я Уте́шительницы то́кмо Тебе́, о Богома́ти, я́ко да сохрани́ши мя и покры́еши во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О Влады́чице Преблагослове́нная, Защи́тнице ро́да христиа́нскаго, прибе́жище и спасе́ние прибега́ющих к Тебе́! Вем, вои́стинну вем, я́ко зело́ согреши́х и прогне́вах, Преми́лостивая Госпоже́, рожде́ннаго пло́тию от Тебе́ Сы́на Бо́жия. Но и́мам мно́гия о́бразы пре́жде мене́ прогне́вавших Его́ милосе́рдие: мытари́, блудни́цы и про́чия гре́шники, и́мже даде́ся проще́ние грехо́в их покая́ния ра́ди и испове́дания. Ты́я у́бо о́бразы поми́лованных очесе́м гре́шныя ду́ши моея́ представля́я и на толи́кое Бо́жие милосе́рдие, о́ныя прие́мшее, взира́я, дерзну́х и аз гре́шный прибе́гну с покая́нием ко Твоему́ благосе́рдию. О, Всеми́лостивая Влады́чице! Пода́ждь ми ру́ку по́мощи и испроси́ у Сы́на Твоего́ и Бо́га ма́терними и святе́йшими Твои́ми моли́твами тя́жким мои́м грехо́м проще́ние. Ве́рую и испове́дую, я́ко Той, Его́же родила́ еси́, Сын Тво́й есть вои́стинну Христо́с, Сын Бо́га жива́го, Судия́ живы́х и ме́ртвых, воздая́й коему́ждо по дело́м его́; ве́рую же па́ки и испове́дую Тебе́ бы́ти и́стинную Богоро́дицу, милосе́рдия исто́чник, утеше́ние пла́чущих, взыска́ние поги́бших, си́льную и непрестаю́шую к Бо́гу хода́таицу, зело́ лю́бящую род христиа́нский, и спору́чницу покая́ния; вои́стинну бо несть нам ины́я по́мощи и покро́ва, ра́зве Тебе́, Госпоже́ Преми́лостивая, и никто́же, упова́я на Тя, постыде́ся когда́, и Тобо́ю умоля́я Бо́га, никто́же оста́влен бысть. Того́ ра́ди и аз Твою́ неисче́тную бла́гость молю́: отве́рзи две́ри милосе́рдия Твоего́ мне заблу́ждшему и па́дшему в тиме́ние глубины́, не возгнуша́йся мене́ скве́рнаго, не пре́зри гре́шнаго моле́ния моего́, не оста́ви мене́ окая́ннаго, я́ко в поги́бель зло́бный враг похи́тити мя и́щет, но умоли́ о мне рожде́ннаго от Тебе́ милосе́рдаго Сы́на Твоего́ и Бо́га, да прости́т вели́кия моя́ грехи́ и изба́вит мя от па́губы моея́, я́ко да и аз, со все́ми получи́вшими проще́ние, воспою́ и просла́влю безме́рное милосе́рдие Бо́жие и Твое́ непосты́дное о мне заступле́ние в жи́зни сей и в несконча́емом ве́це. Ами́нь.

  • 22 Ноябрь 2017

Обновления на сайте

Обновления на сайте

В раздел ТИПИКОН добавлена Глава 56. и Глава 57.

Объявления

  • 08 Июль 2014

Уважаемые пользователи, скачать богослужебные книги Вы можете на сайте ДЬЯЧОК , который является приложением к сайту Псаломщик.

ПОИСК ПО САЙТУ

Чтобы быстро найти нужную вам информацию, воспользуйтесь Поиском по сайту Псаломщик находящимся на главной странице.

Перед иконой "Всех скорбящих радость"

Всех скорбящих радосте и обидимых заступнице, и алчущих питательнице, странных утешение, обуреваемых пристанище, больных посещение, немощных покрове и заступнице, жезле старости, Мати Бога Вышняго Ты еси, Пречистая: потщися, молимся, спастися рабом Твоим.

Не имамы иныя помощи, не имамы иные надежды, разве Тебе, Владычице. Ты нам помози, на Тебе надеемся и Тобою хвалимся, Твои бо есмы рабы, да не постыдимся.

О, Пресвятая Владычице Богородице, Преблагословенная Мати Христа Бога Спасителя нашего, всех скорбящих Радосте, больных посещение, немощных покрове и заступнице, вдовиц и сирых покровительнице, матерей печальных всенадежная утешительнице, младенцев немощных крепосте, и всем беспомощным всегда готовая помоще и верное прибежище! Тебе, о, Всемилостивая, дадеся от Всевышняго благодать во еже всех заступати и избавляти от скорби и болезней, зане Сама лютыя скорби и болезни претерпела еси, взирающи на вольное страдание Сына Твоего возлюбленнаго и Того на кресте распинаема зрящи, егда оружие Симеоном предреченное сердце Твое пройде. Темже убо, о Мати чадолюбивая, вонми гласу моления нашего, утеши нас в скорби сущих, яко верная радости Ходатаица: предстоящи престолу Пресвятыя Троицы, одесную Сына Твоего, Христа Бога нашего, можеши, аще восхощеши, вся нам полезная испросити. Сего ради с верою сердечною и любовию от души припадаем к Тебе яко Царице и Владычице и псаломски вопити Тебе дерзаем: слыша, Дщи, и виждь, и приклони ухо Твое, услыши моление наше, и избави нас от обстоящих бед и скорбей; Ты бо прошения всех верных, яко скорбящих радость, исполняeши, и душам их мир и утешение подавши. Се зриши беду нашу и скорбь: яви нам милость Твою, посли утешение уязвленному печалию сердцу нашему, покажи и удиви на нас грешных богатство милосердия Твоего, подаждь нам слезы покаяния ко очищению грехов наших и утолению гнева Божия, да с чистым сердцем, совестию благою и надеждою несумненною прибегаем ко Твоему ходатайству и заступлению: приими, всемилостивая наша Владычице Богородице, усердное моление наше Тебе приносимое, и не отрини нас, недостойных, от Твоего благосердия, но подаждь нам избавление от скорби и болезни, защити нас от всякаго навета вражия и клеветы человеческая, буди нам помощница неотступная во все дни жизни нашея, яко да под Твоим матерним покровом всегда пребудем цели и сохранена Твоим заступлением и молитвами к Сыну Твоему и Богу Спасителю нашему, Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение, со безначальным Его Отцом и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва божией матери не имамы иныя помощи

Молитвы к Пресвятой Богородице перед Ея иконой, именуемой «Смоленская»

Тропари и кондаки в честь Смоленской Божией Матери

Акафист Пресвятой Богородице перед Ея иконой, именуемой «Смоленская»

Избранней от всех родов, Небеси и земли Царице, Пресвятей Богородице Одигитрии, яко избавльтеся от вечныя смерти благодатию от Тебе рождшагося Христа Бога нашего и Твоим Матерним пред Ним ходатайст­вом, благодарственное пение при­носим Ти, раби твои. Ты же, Всемилостивая наша Заступнице, от всяких нас бед и скорбных обстояний свобождай и к царст­вию горнему путеводствуй, да зовем Ти: Радуйся, Богородице Одигитрие, христиан упование!

Архангельский глас вопием Ти, Чистая: радуйся, Благодатная Одигитрие Марие, и радости духовныя исполни нас, да благого­вейною душею и чистым серд­цем принесем Ти, рождшей миру Спасителя Христа Бога нашего, глаголы сия: Радуйся, Бога Отца благоволе­нием осененная; Радуйся, Бога Сына Мати неискусобрачная. Радуйся, Бога Духа Святаго обитель священная; Радуйся, Троическия тайны проявление. Радуйся, Ангельских умов удив­ление; Радуйся, человеческаго рода ук­рашение. Радуйся, горняя с дольними совокупившая; Радуйся, врата райския зем­нородным отверзшая. Радуйся, лествице небесная; Радуйся, стамно Богоприимная. Радуйся, Купино неопалимая; Радуйся, трапезо Пресвятая. Радуйся, Богородице Одигитрие, христиан упование!

Видев икону Пресвятаго Твое­го лика, Богородице Дево, юже всехвальный евангелист Лука написа, рекла еси о ней пречисты­ми усты Твоими: «С сею иконою благодать Моя и сила». Таковое обетование Твое уведевше, благо­говейно почитаем Пресвятый об­раз Твой, Владычице, и воспева­ем Сыну Твоему и Богу: Аллилуиа.

Уразумев благоволение Твое, Богородице, к сей иконе Твоей, славный Апостол Лука дарова ю в благословение и освящение Христовой Церкви Антиохийстей, в ней же Путеводительницей она наименовася и чудесы божественными прославися. О сем благодаряще Тя, Госпоже Всеблагая, яко подобие Пречистого лика Твоего во утешение нам оставила еси, усердно Тебе вопием: Радуйся, Царице горних и дольних; Радуйся, Владычице ангелов и человеков. Радуйся, мира умирение; Радуйся, древния вражды раз­рушение. Радуйся, девства столпе; Радуйся, смирения глубино. Радуйся, облаченная в солнце; Радуйся, сияющая Божествен­ною славою. Радуйся, Мати Света Невечерняго; Радуйся, раю сладости небесныя. Радуйся, вертограде Христов благоуханный; Радуйся, одре Царя Великаго. Радуйся, Богородице Одигитрие, христиан упование!

Силою Божиею чудеса пре­дивныя совершахуся от иконы Твоея, Богомати Владычице, егда принесена она бысть в Царьград и в преславнем Влахернстем хра­ме поставлена; слепыя просвещаше, всяк недуг в людех врачеваше благодатию Твоею, Богороди­це, да вси зовем прославльшему Тя Богу: Аллилуиа.

Имеяше Тя Царьград Заступницу державную, Богородице Дево, и во дни нападения на него врагов сильных и бранеискусных, помощь Твою чудесную от святыя иконы Твоея Одигитрии получавше многочудесно. Темже молимся Тебе, Всеблагая, якоже древле град оный многажды от погибели спасла еси, тако и нас смиренных спаси от погибели вечныя Матерним предстательством Твоим ко Христу Богу, да благодарно зовем Ти: Радуйся, Царьграда крепкое ограждение; Радуйся, Влахернскаго храма благодатное сокровище. Радуйся, нечистивых ратей одоление; Радуйся, врагов Православия посрамления. Радуйся, чад Христовых Пред­водительнице к победам; Радуйся, Помощнице скорая в бедах к Тебе притекающих. Радуйся, Заступнице усердная молитвенно Тя призывающих; Радуйся, богомудрых святителей споспешнице во благовестии Христовом. Радуйся, похвале жен и дев слава; Радуйся, столпе огненный, зной страстей умеряющий. Радуйся, столпе облачный, мрак грехов разгоняющий. Радуйся, Богородице Одигитрие, христиан упование!

Бурею морскою корабли прегордаго Кагана, град Твой пленити восхотевшаго, сокрушила еси, Владычице, и победу над ним людем христоименитым даровала еси от святыя иконы Твоея Одигитрии, лучи света небеснаго ис­пуская и вои православныя ими просвещая, да вси увидят, яко Ты еси воистину Воеводо де­ржавная Царьграда и прославят милости Твоя и чудеса, воспевая Спасителю Богу: Аллилуиа.

Слышавше о чудесех Твоих преславных, Богородице Дево, яже от иконы Твоея явила еси в Царьграде, недоумеем, како ико­на та, носимая по стогнам града, силою Божественною носившими ю управляше и стопы их по воле Твоей направляше; направи убо Владычице, и наша стопы на путь исполнения заповедей Хри­стовых, и научи нас верно исполняти святую волю Сына Твоего и Бога, да Тебе вопием сице: Радуйся, свеще неугасимая; Радуйся, звездо незаходимая. Радуйся, сияющая светом Бо­жественным; Радуйся, просвещающая благодатию души верных. Радуйся, мира Христова благо­ухание; Радуйся, земли освящение. Радуйся, чаше, черплющая ра­дость всему миру; Радуйся, источниче, изливаю­щий вечную сладость. Радуйся, чертоже благоукрашенный Царя Царей; Радуйся, рая краснейшая. Радуйся, утра светлейшая. Радуйся, Богородице Одигитрие, христиан упование!

Яко Боготечная звезда, икона Твоя, Богомати Владычице, бла­говолением Твоим от Царьграда в страну Российскою принесеся, и граду Смоленску в наследие благодатное даровася, темже благодарим Тя, о Госпоже Всемилостивая, яко таковой дар святый Отечеству нашему даровала еси, и поем в Троице славимому Богу: Аллилуиа.

Видевше преславное заступление Твое града Смоленска, Пречистая Владычице, прославляем великую Твою милость, еюже град сей от разорения Батыева чудесно спасла еси, гласом Божественным от иконы Твоея исшедшим, угодника Христова Мер­курия на единоборство с предводителем рати Батыевой послав; егоже он мечем своим порази и град Твой от запаления огненнаго избави. Самого же его венцем мученическим увенчала еси, того молитвами небесными сподоби нас на земли неосужденно взывати к Тебе: Радуйся, мученика Христова Меркурия на подвиг ратный ук­репившая; Радуйся, гласом от иконы Твоея святыя его воодушевившая. Радуйся, яко Давида на Го­лиафа победою его увенчавшая; Радуйся, града Смоленска креп­кое защищение. Радуйся, град Твой от разоре­ния избавившая; Радуйся, Избавительнице от плена и поражения. Радуйся, страны Российския благодатное утешение; Радуйся, Церкви Христовой Боголепное украшение. Радуйся, любящих Тя присное радование; Радуйся, Утолительнице печалей. Радуйся, болящих исцеление; Радуйся, унывающих ободре­ние. Радуйся, Богородице Одигитрие, христиан упование!

Проповедует страна Российс­кая милости и чудеса Твоя, Пре­чистая Дево, Богородице, и град Смоленск светло красуется, имея чудотворную икону Твою, всякия болезни исцеляющую и недужным здравие подающую. Сего ради со благоговением почитаем многоцелебный образ Твой, Госпоже Всеблагая, и поклоняющеся ему, яко залогу Твоего к нам благоволения, вопием Богу: Аллилуиа.

Воссияла еси в стране Российстей лучами Божественных чудес от святыя иконы Твоея исходя­щими, Пречистая Владычице, к нейже от лет древних отцы наши прихождаше в скорбех и болезнех и нетщи отхождаше. Им же вслед и мы к Тебе приходяще и с любовию благо­говейно лобызая образ Твой чу­дотворный, молимся Тебе: утоли печали наша, уврачуй недуги на­ша, да зовем Ти: Радуйся, жезле старости; Радуйся, вдовиц Заступление. Радуйся, сирот призрение; Радуйся, младенцев воспита­ние. Радуйся, нищих снабдение; Радуйся, пленных свобождение. Радуйся, скорбящих утешение; Радуйся, столпе и утверждение девства. Радуйся, иноков Покровительнице; Радуйся, инокинь Наставнице. Радуйся, постников укрепление.­ Радуйся, подвижников вразумление. Радуйся, Богородице Одигитрие, христиан упование!

Хотя даровати граду Москве причастие благодати от святыя иконы Твоея, Владычице Всемилостивая, благоволила еси при­нести икону Твою от Смоленска в Москву, да тамо пребывая, чудесы многими прославится. Егда же по умолению жителей Смоленска, возращашеся образ Твой святый в град их, на месте прохождения иконы Твоея Одигитрии, обитель дев во имя Твое сооружена бысть; в нейже, под осенением чудотворныя иконы Твоея с верою и любовию воспе­ваем немолчную песнь Богу: Аллилуиа.

Новосозданная обитель ино­кинь во граде Москве благо­говейно чествует святое подобие чудотворныя иконы Твоея Одигитрии, милости неизреченныя источающее верным, ея же осенением люди православныя бла­годарно угешаеши и в подвигах поста и молитвы утверждаеши, подвизая их немолчно воспевати Матерния Твоя щедроты и бла­годарно взывати Тебе: Радуйся, Богом возлюбленная Царице; Радуйся, Бога возлюбившая Владычице. Радуйся, едина благословенная в женах; Радуйся, небесных радование. Радуйся, земных Заступление; Радуйся, демонов посрамление. Радуйся, ада попрание; Радуйся, укрепленная силою Господа Сил. Радуйся, облеченная властию Царицы Неба и земли; Радуйся, воинствующих на плоть целомудрием благая По­мощнице. Радуйся, подвизающихся в пос­те и безмолвии милостивая Уте­шительнице. Радуйся, Богородице Одигитрие, христиан упование!

Странствие земное многоскорбное и многомятежное услаждаеши нам Матерним Твоим о нас попечением, Богородице, и во дни скорбных обстояний помощь святую являеши нам во спасение. Памятуем и исповедуем, Влады­чице, Твое заступление, егда гал­лы страну Российскую разориша и град Москву плениша, Ты икону Свою святую Одигитрию от Смоленска в полцы воинства Российскаго благоволила еси принести и тем вои православныя воодушевила еси, славную победа им дарова, предстательством Твоим к Сыну Твоему и Богу. Ему же поем: Аллилуиа.

Вся милости и щедрот преис­полненная, Всеблагая Мати Божия, воинству православнороссийскому помощь и одоление на враги преславно даровала еси. Галлы с бесчестием от Отечества нашего отгнала еси, и егда не бе нам уже спасения надежды, яко и наш град пленен и разорен бысть; победою дивною нас увен­чала еси. Всегда памятуя таковое Твое заступление, хвалебно Тебе вопием: Радуйся, страну нашу Россий­скую от нашествия иноплемен­ных предивно избавившая; Радуйся, гордых силою Своею со стыдом вспять возвратившая. Радуйся, иноверных ратей Все­сильная Победительнице; Радуйся, православного воинства Державная Пособнице. Радуйся, иконою Твоею святою с воинами Российскими милостивно пребывавшая; Радуйся, чудотворным образом Твоим полки их освящавшая. Радуйся, изнемогающих силою свыше укрепляющая; Радуйся, беспомощным помощь Твою святую подающая. Радуйся, обидимых правосуд­ная Заступнице; Радуйся, ненадежных Надеждо. Радуйся, печальных отрадо; Радуйся, Богородице Одигитрие, христиан упование!

Вси верныя с радостию и утешением видят образ Твой святый, на нем же умиленно взираеши на Богомладенца Христа, сего ради молим Тя, Всеблагая, яко Матерь вся содержащаго в деснице Своей Владыки: воззри и на нас скоромилостиво, и умоли Господа, да помилует нас недостойных. Научи нас, Влады­чице, молитися Ему благоприят­но, и неосужденно пети Ему нескверными усты и чистым сер­дцем Ангельскую песнь: Аллилуиа.

Витийство наше песенное не довлеет к прославлению многих Твоих чудес, Богородице Одигитрие, ихже от святыя иконы Твоея явила еси и присно являеши верным: обаче Ты, яко во­истину Благая Мати, веру и усер­дие наше приими; веси бо и любовь к Тебе нашу, еюже серд­ца наша пламенеют, и милостиво услыши сия в простоте состав­ленныя похвалы: Радуйся, обрадованная Приснодево; Радуйся, Невесто Неневестная. Радуйся, селение Бога Слова; Радуйся, обитель Святейшаго Святых. Радуйся, с Сыном Царем не­бес вечно царствующая; Радуйся, Матернее дерзнове­ние к Нему имеющая. Радуйся, молитвам верных милостиво внемлющая; Радуйся, любящим Тя, любовию Твоею Божественною воз­дающая. Радуйся, Сиона горняго укра­шение; Радуйся, мира дольняго защищение. Радуйся, граде спасения наше­го притекания; Радуйся, горо святая, сошест­вием Божиим прославленная. Радуйся, Богородице Одигитрие, христиан упование!

Спаси нас, Владычице, от по­гибели вечныя Матерним пред-стательством Твоим ко Христу Богу, и сподоби нас узрети Тя в час кончины нашея, от руки лютаго миродержителя душу нашу соблюдающую: да помощию Твоею Святою избегнем его сетей и сподобимся Царствие Не­бесное получити и в радости вечней воспевати Человеколюбцу Богу: Аллилуиа.

Стена еси девам, Богородице Дево, и всем ревнителем девства и чистоты усердная Помощнице. Молим Тя, Пречистая, очисти наша сердца от всякия скверны греховныя, и украси души наша целомудрием и чистотою; да не­вредимы пребудем от всех иску­шений мира, плоти и диавола, и сподобимся достойно возглашати Тебе песни таковая: Радуйся, добрая Младопитательнице девам; Радуйся, благосердая Попечительнице сирот. Радуйся, тихое прибежище обу­реваемых страстями; Радуйся, надежное пристанище смущаемых искушениями. Радуйся, Мздовоздаятельнице подвижников целомуд-рия; Радуйся, Споборнице борющих­ся со враги невидимыми. Радуйся, милостивая Посетительнице неповинно осужденных; Радуйся, благая Утешительни­це напрасно оклеветанных. Радуйся, Божественная Свободительнице сущих в плену и изгнании; Радуйся, всемощная Покровительнице труждающихся и обре­мененных. Радуйся, Судии Праведнаго умоление; Радуйся, грешных с Богом при­мирение. Радуйся, Богородице Одигитрие, христиан упование!

Пение всеумиленное слышаще от верных рабов Твоих возно­симое, Ты, Пречистая Мати Де­во, яко имущая милосердие неизреченное, насыти нас пищею нетленною Слова Божия и научи нас всегда исполняти животвор­ныя заповеди Господа нашего; Его же умоли, Предстательнице наша Всеблагая, да ниспослет милость Свою нам недостойным и сподобит нас унаследовати Его всесветлое и всеблаженное Царствие, идеже от всех святых поется Ему хвалебная песнь: Аллилуиа.

Светлыми лучами чудес Твоих, Богородице Дево, просвещаеши нас благодатно, и от святыя ико­ны Твоея Одигитрии утешение духовное ниспосылаеши угодни­кам Божиим. Нам же, грешным, дары целебныя подаеши от Нея неоскудно, да зовем Ти благодарственно и хвалебно: Радуйся, Агнца и Пастыря Нетленнаго рождшая; Радуйся, девство и славу Ма­тери в Себе сочетавшая. Радуйся, крине девства, к чис­тому и девственному житию при­водящая; Радуйся, избранникам Божиим любовь Твою святую являющая. Радуйся, угодникам Господним веления Небесныя открывающая; Радуйся, преподобнаго Сергия Радонежскаго посещением Твоим сподобившая. Радуйся, преподобнаго Кирил­ла Белоезерскаго гласом от ико­ны Твоея на Белоозеро наставив­шая; Радуйся, преподобнаго Савватия Соловецкаго в подвигах пустынных укрепившая. Радуйся, святителя Митрофана Воронежскаго иконою Твоею облагодатствовавшая. Радуйся, обителей Христовых покров и снабдение; Радуйся, рабов Божиих среди мира, тайное вразумление. Радуйся, Богородице Одигитрие, христиан упование!

Благодать Божия действует в чудесех, преславно являемых от святаго образа Твоего, Преблагословенная Богородице Дево, ею же и наши души просвети, мрак греховный разгоняя сияни­ем Солнца Правды Христа, да во свете повелений Его, богоугодно житие сие временное поживем во всяком благочестии и чистоте и сподобимся блаженство вечное получити и со избранными пети Богу: Аллилуиа.

Поюще Твоя чудеса, Богоро­дице, проповедуем милости Твоя, прославляем щедроты Твоя неиссчетныя и, припадая к чудотворней иконе Твоей, молим Ти ся с верою и любовию: буди нам Путеводительница Благая к свет­лому граду Иерусалиму Небесно­му, да узрим Тя с высоты славы Твоея Божественныя на нас милостивно взирающую и вкупе со святыми воспоем Ти сице: Радуйся, радосте наша Пресвятая; Радуйся, Царице наша Пре­благая. Радуйся, усыновившая нас при кресте Сына Твоего и Бога; Радуйся, Матернюю любовь к нам являющая. Радуйся, во благих желания наши дивно исполняющая; Радуйся, скоропослушливая к смиренным молитвам. Радуйся, покровом Твоим святым нас покрывающая; Радуйся, ризою Твоею честною благонадежно нас защищаю­щая. Радуйся, в час кончины нашея Всесильная нам Помощнице; Радуйся, в мытарствах воздуш­ных державная нам Заступнице. Радуйся, телес наших безвоз­мездное врачевание; Радуйся, душ наших спасение. Радуйся, Богородице Одигитрие, христиан упование!

О Всепетая Мати, Царице Все­милостивая Дево Богородице Одигитрие! Приими малое сие моление наше и принеси е Сыну Твоему, Матерне умоляя Его благость, да помилует нас грешных и недостойных; и Твоего ради всесильнаго ходатайства, избавит нас мучения вечнаго; сподобит Царствие Небесное получити и тамо со Ангелы воспевати Богу: Аллилуиа.

(Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1

Оценка 4.1 проголосовавших: 189
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here