Молитва на польском песней

Полное собрание и описание: молитва на польском песней для духовной жизни верующего человека.

Молитва «Отче наш» на польском языке

niech się święci imię Twoje!

Niech przyjdzie królestwo Twoje;

niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;

i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili;

i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego!

Albowiem Twoje jest

i chwała na wieki wieków.

Óйче наш, ктóрый йéстещ в нéбе,

них щи свíнчи и́ме Твóе!

них пщи́йдже кролéство Твóе;

них Твóя вóла спéвниа щи на жéми, так як и в нéби.

Хлéба нашéго повшеднéго дай нам джи́щай;

и пшéбач нам нáше ви́нэ, як и мы пшебачáмэ тым, ктóже пшéчив нам завини́ли;

и ни дóпушч, áбишми улéгли поку́ще, áле нас загóвай од злéго!

Альбóвием Тво́е йе́ст

и хвáва на вéки вéков.

nih shi svínchi ímie Tvóye!

nih pshíydzhye kroléstvo Tvóye;

nih Tvóya vóla spévnia shi na zhiémi, tak yak i v niébi.

Hléba nashégo povshedniégo day nam dzhíshay;

i pshébach nam náshe wíne, yak i mi pshebacháme tim, któzhe pshéchiv nam zaviníli;

i ni dópushch, ábishmi ulégli pokúshe, ále nas zaghóvay od zlégo!

Основные католические молитвы на каждый день

W. I poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

P. Oto ja służebnica Pańska.

W. Niech mi się stanie według słowa Twego.

P. A Słowo stało się ciałem.

W. I mieszkało między nami.

P. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

P. Módlmy się: Łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego.

P. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

W. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

P. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.

W. A światłość wiekuista niechaj im świeci.

P. Niech odpoczywają w pokoju.

Bo Ten, któregoś nosiła. Alleluja.

Zmartwychwstał, jak powiedział. Alleluja.

Módl się za nami do Boga. Alleluja.

P. Raduj się i wesel, Panno Maryjo. Alleluja.

W. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja.

Все. И поченла з Духа Швентего.

Здроваш Марыйо, ласки пелна, Пан з Тобоу, блогославёнаш Ты мендзы невястами и блогославёны овоц живота Твоего, Езус. Швента Марыйо, Матко Божа, мудль щен за нами гжешными тэраз и в годзинэу шмерчи нашей. Амен.

Свящ. Ото я служебница Паньска.

Все. Нех ми щен стане ведлуг слова Твего.

Свящ. А Слово стало щен чалэм.

Все. И мешкало мендзы нами.

Свящ. Мудль щен за нами, швента Божа Родзичелько.

Все. Абышмы щен стали годными обетниц Хрыстусовых.

Свящ. Мудльмы щен: Ласкэн Твоён, прощимы Чен, Пане, рач вляч в серца наше, абышмы, ктужи за звястованем анельским Вчелене Хрыстуса, Сына Твего, познали, пшез мэнкэу Его и кшиж до хвалы змартвыхвстаня были допровадзэни. Пшез Хрыстуса, Пана нашего.

Свящ. Хвала Ойцу и Сынови, и Духови Швентему.

Все. Як была на почонтку, тэраз и завше, и на веки векув. Амен.

Свящ. Вечны одпочинэк рач им дач, Пане.

Все. А швятлошч векуиста нехай им швечи.

Свящ. Нех одпочиваён в покою.

Бо Тен, ктурегош нощила. Аллелюя.

Змартвыхвстал, як поведзял. Аллелюя.

Мудль щен за нами до Бога. Аллелюя.

Свящ. Радуй щен и весэль, Панно Марыйо. Аллелюя.

Все. Бо змартвыхвстал Пан правдзиве. Аллелюя.

Все. И зачала с Духа Святого.

Будь здорова Мария, милости полная, Господь с Тобой, благословёна Ты между невестами и благословенный плод жития Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нами грешными сейчас и в час смерти нашей. Аминь.

Свящ. Вот я – прислуга Господня.

Все. Пусть мне станет согласно слову Твоему.

Будь здорова Мария.

Свящ. И Слово стало телом.

Все. И жило между нас.

Будь здорова Мария.

Свящ. Молись за нас, святая Божия Родительница.

Все. Чтобы мы стали достойными обещаний Христуса.

Свящ. Помолимся: Милость Твою, просим Тебя, Господи, изволь влить в сердца наши, чтобы, которые за благовещением ангельским Воплощение Христуса, Сына Твоего, узнали, через мучение Его и крест до славы воскресения были доведены. Через Христуса, Господа нашего.

Свящ. Слава Отцу и Сыну, и Духу Святому.

Все. Как была в начале, сейчас и всегда, и на веки веков. Аминь.

Свящ. Вечный покой соблаговоли им дать, Господи.

Все. И сияние вечное пусть им светит.

Свящ. Пусть отдыхают в мире.

Потому что Тот, которого носила. Аллилуйя.

Воскрес, как говорил. Аллилуйя.

Молись за нас до Бога. Аллилуйя.

Свящ. Радуйся и веселись, Невеста Мария. Аллилуйя.

Все. Потому что воскрес Господь по-настоящему. Аллилуйя.

Молитва на польском песней

Ojcze nasz , ktorys jest w Niebie , swiec sie imie

Twoje,przyjdz KrolestwoTwoje , badz wola Twoja , jako w

Niebie , tak i na ziemi .

Chleba naszego ,powszedniego Daj nam dzisiaj i Odpusc nam

nasze winy,jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie

wodz nas na pokuszenie , ale nas Zbaw od zlego . Amen .

Zdrowas Maryjo , laski pelna , Pan z Toba , blogoslawionas

Ty miedzy niewiastami i blogoslawiony owoc zywota

Twojego Jezus . Swieta Maryjo

Matko Boza , modl sie za nami grzesznymi , teraz i w godzine

smierci naszej . Amen .

Wszechmogacy wieczny Boze , na Twoich postanowieniach

wszystko sie opiera; wejrzyj laskawie na nasze prosby i w

swojej dobroci racz zachowac wybranego dla nas Papieza ,

aby lud Chrzescijanski , ktory od

Ciebie otrzymuje przewodnikow , pod zwierzchnictwem

Pasterza wzrastal w zaslugach swojej wiary . Przez Chrystusa ,

Pana naszego . Amen .

Za niewierzacych w Chrystusa

Wszechmogacy ,wieczny Boze ,ktory oddales wszystkie

narody swojemu umilowanemu Synowi , przylacz do swego

Kosciola rodziny wszystkich

ludow , aby szukajac swiatla prawdy , zdolaly dojsc do ciebie,

prawdziwego i jedynego Boga . Przez Chrystusa ,

Pana naszego . Amen

Modlitwa o madrosc

Boze ojcow i Panie milosierdzia , ktorys wszystko uczynil

swym slowem i w madrosci swojej stworzyles czlowieka , daj

mi madrosc , co z Toba tron dzieli . Wyslij ja z niebios

swietych , zeslij od tronu swej chwaly , by bedac przy mnie ,

pracowala ze mna , i zebym poznal , co jest Tobie mile.

Ona bowiem wie i zrozumie wszystko , bedzie mi madrze

Булат Окуджава Молитва (на польском)

Panie, ofiaruj każdemu z nas, czego mu w życiu brak:

mędrca obdaruj głową, tchórzowi dać konia chciej,

sypnij grosza szczęściarzom. I mnie w opiece swej miej.

tym, którzy pragną władzy, niech władza ta pójdzie w smak,

daj szczodrobliwym odetchnąć, raz niech zapłacą mniej,

daj Kainowi skruchę. I mnie w opiece swej miej.

jak wierzy zabity żołnierz, że w siódmym niebie jest,

jak zmysł każdy chłonie z wiarą, Twój ledwie słyszalny głos,

jak wszyscy wierzymy w Ciebie, nie wiedząc, co niesie los.

– dopóki nam Ziemia toczy się, zdumiona obrotem spraw,

dopóki czasu i prochu wciąż jeszcze wystarcza jej

– daj każdemu po trochu. I mnie w opiece swej miej.

Количество рецензий: 0

Количество сообщений: 0

Количество просмотров: 202

© 27.12.2015 Ковальчук Ан

Оценки: отлично 2, интересно 0, не заинтересовало 0

Католичество

Гюстав Доре

Категории раздела

Храмы

Download

КЦ ОФИЦИАЛЬНО

Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

w Trójcy jedyny prawdziwy,

Wierzę, coś objawił, Boże,

Twe słowo mylić nie może.

Wszechmocny i miłosierny.

Dasz mi grzechów odpuszczenie,

Łaskę i wieczne zbawienie.

Jednak nas wszystko miłuję,

Nad wszystko, co jest stworzone,

Boś Ty dobro nieskończone.

Jedynie dla Twej miłości.

Bądź miłościw mnie grzesznemu

Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

Ty zawsze przy mnie stój,

Rano, wieczór, we dnie, w nocy,

Bądź mi zawsze ku pomocy.

– i poczęła z Ducha Świetego. Zdrowaś Maryjo.

– niech mi się stanie według słowa twego. Zdrowaś Maryjo.

Молитвы на польском языке

Ojcze nasz, ktorys niebie w jest: swiec sie imie Twoje, Krolestwo przyjdz Twoje, badz wola Twoja, niebie w jako tak i na ziemi. Chleba naszego daj powszedniego nam dzisiaj. I odpusc nam winy nasze, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I wodz nie nas na pokuszenie, ale nas ode zbaw zlego. Amen.

w Trojcy jedyny prawdziwy,

cos, Wierze objawil, Boze,

Twe slowo nie mylic moze.

Wszechmocny i milosierny.

Dasz mi odpuszczenie grzechow,

Laske i wieczne zbawienie.

nas Jednak wszystko miluje,

Nad wszystko, co stworzone jest,

Bos Ty dobro nieskonczone.

Jedynie dla milosci Twej.

Badz milosciw mnie grzesznemu

Ciebie Dla odpuszczam blizniemu.

Ty zawsze mnie przy stoj,

Rano, wieczor, we dnie, w Badz,

nocy mi zawsze ku pomocy.

– i poczela z Swietego Ducha. Zdrowas Maryjo.

– Panska mi sie stanie wedlug slowa Zdrowas. twego Maryjo.

– i stalo miedzy nami. Zdrowas Maryjo.

jestem przy Tobie, pamietam, Источник.

еще 27 фото

еще 2 фото

еще 2 фото

еще 5 фото

еще 2 фото

еще 2 фото

еще 5 фото

еще 2 фото

еще 2 фото

еще 2 фото

еще 3 фото

еще 2 фото

еще 2 фото

еще 2 фото

еще 4 фото

еще 2 фото

еще 2 фото

еще 2 фото

еще 51 фото

и мы будем рекомендовать твою статью всем нашим посетителям.

Молитва на польском песней

Молитва «Отче наш» на разных языках, читать с транскрипцией, слушать аудио. Apa, savicatsiri inquitequi, Oshequi nopincatsatasanojeitaquempi. Irootaque nocantaquempiri, Ari.

Материалы молитвенника «Jezu, ufam Tobie» на польском языке: девятиднев. Молитва о ниспрошении необходимых для спасения добродетелей.

Католическая жизнь – важнейший события в жизни католика, молитвы, посещения костёла, исповедь. Праздники Детские песни на торжество Принятия первого причастия Рождественские колядки (тексты на польском языке). Польская месса.Отче наш! Свободное говорение на польском языке! МОЛИТВА МОЛИТВА ПЕСНЯ очень проникновенно!

Католические молитвы: на польском и русском языках. Актеры польского театра кукол Гуливер распеваются перед спектаклем Сказка о Николай Якимов, Евгения Логвинова, Борис Резник: ПЕСНИ ДОМА Жанна Дудукалова Молитва перевод на польском языке. Молитва Отче Наш. на польском языке Otche Nash. МОЛИТВА МОЛИТВА ПЕСНЯ очень проникновенно! Польская месса.Отче наш! Свободное говорение на польском языке! Актеры польского театра кукол Гуливер распеваются перед спектаклем Сказка о. Николай Якимов, Евгения Логвинова, Борис Резник: ПЕСНИ ДОМА. Жанна Дудукалова Молитва перевод на польском языкеCicha nocОтче Наш.

Песни «отче наш» найдено примерно: 901. Отче наш – на польском языке 00:32 Отче Наш – на арамейском языке – Молитва 01:33. Католические песни : поиск и обмен. Была у меня книжечка когда-то. Молитва Отче наш на разных языках. Читать с Отче наш на бобо мандаре. Отче наш Отче наш на польском; 82. Зайди и узнай текст песни « Молитва ( Molitva)» — Maria Sherifovich: На сербском,, Ни ока да склопим, посте Материалы молитвенника Jezu, ufam Tobie на польском языке: девятиднев Божественному Милосердию, Веночек Божественному Милосердию, 82.

Зайди и узнай текст песни «Молитва(Molitva)» — Maria Sherifovich: На сербском,, Ни ока да склопим, посте Католическая жизнь – важнейший события в жизни католика, молитвы, посещения костёла, исповедь. Детские песни на торжество Принятия первого причастия. Рождественские колядки (тексты на польском языке). Молитва Отче Наш на польском языке Otche Nash. Белый МОЛИТВА МОЛИТВА ПЕСНЯ очень проникновенно!

Песня Молитва На Польском Языке

Актеры польского театра кукол “Гуливер” распеваются перед спектаклем ” Сказка о Николай Якимов, Евгения Логвинова, Борис Резник: ПЕСНИ ДОМА Жанна Дудукалова Молитва перевод на польском языке. Католические песни : поиск и обмен. Была у меня книжечка когда-то. Песня на польском языке “Cicha noc&quot.wmv. Alexandra 14 польских рождественских песен – Duration: 19:58. Молитва “Отче Наш. Материалы молитвенника “Jezu, ufam Tobie” на польском языке: девятиднев Божественному Милосердию, Веночек Божественному Милосердию,&nbsp. Католические молитвы: на польском и русском языках. Молитва “Отче Наш.” на польском языке Otche Nash. МОЛИТВА МОЛИТВА ПЕСНЯ очень проникновенно! Молитва “Отче Наш ” на польском языке Otche Nash. Белый МОЛИТВА МОЛИТВА ПЕСНЯ очень проникновенно!

Католические песни: поиск и обмен. Trisagion (gr. Похвальный гимн на честь Пресвятой Троицы. Tekst hymn Текст: Greka.

Материалы молитвенника «Jezu, ufam Tobie» на польском языке: девятиднев. Молитва о ниспрошении необходимых для спасения добродетелей. Актеры польского театра кукол “Гуливер” распеваются перед спектаклем “Сказка о. Николай Якимов, Евгения Логвинова, Борис Резник: ПЕСНИ ДОМА. Жанна Дудукалова Молитва перевод на польском языке&nbsp.

Зайди и узнай текст песни « Молитва ( Molitva)» — Maria Sherifovich: На сербском,, Ни ока да склопим, посте Польская месса.Отче наш! Свободное говорение на польском языке! МОЛИТВА МОЛИТВА ПЕСНЯ очень проникновенно! Молитва Отче наш на разных языках. Отче наш на бобо мандаре. Отче наш на польском; 82.

Оценка 4.1 проголосовавших: 198
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here